ЭНЭХҮҮ ТӨСӨЛ НЬ ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БҮХИЙ Л АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД ХООРОНДЫН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ, ӨРГӨН ЦАР ХҮРЭЭНД ИЛҮҮ ХУРДТАЙ ХӨГЖИХ БОЛОМЖООР ХАНГАХ ЗОРИЛГОТОЙ ЮМ.

Зорилго

1.   ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ PRODUCT.MN ЦАХИМ ХУУДСАНД НЭГТГЭХ
2.   НЭГДСЭН АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЦАХИМ ХУУДАС АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
3.   PRODUCT.MN-ИЙН ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦАХИМ ХУУДСЫГ ЧАНАРЫН ӨНДӨР ТҮВШИНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ.

Зорилт

   МОНГОЛ УЛСЫН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРТ ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛЖ БУЙ БҮХ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД НЭЭЛТТЭЙ ТӨСӨЛ ЮМ.

хамрах хүрээ